อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2563