banner
โรงพยาบาลรามันจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ณ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 26 กันยายน 2565
ทีม PCF ประชุมทบทวนขอร้องเรียน ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 กันยายน 2565
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรในชุมชนตำบลโกตาบารูในโครงการ “KOTA PROMPT” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 22 กันยายน 2565
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมได้จัดโครงการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการ ปี 2565 ร่วมกับเทศบาลเมืองรามันห์ ณ เทศบาลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 22 กันยายน 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 22 กันยายน 2565
พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ วันที่ 21 กันยายน 2565
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ วันที่ 21 กันยายน 2565
พญ.ชฎาภรณ์ จิรรัตนโสภา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกิจกรรมบำบัดจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาตรวจประเมินผู้ป่วย snap ณ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2565
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน