banner
ทีมนำ IM ประชุมอนุกรรมการชี้แจงให้คำแนะนำผลงานวิชาการและการทำโปสเตอร์นำเสนอ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
คลินิกโรคหอบหืด รพ.รามัน จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันหืดโลก (World Asthma Day) ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ทีมนำ IC รพ.รามัน จัดกิจกรรม ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ณ คลินิก DPAC โรงพยาบาลรามัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565 วันความดันโลหิตสูงโลก คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดัน นำโดย นพ.อุกฤษณ์ สมสีแสง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ลดเสี่ยง ลดโรค ณ คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลรามัน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา RCA ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ลงพื้นที่โรงพยาบาลรามัน เพื่อติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และ COVID Free Setting ของโรงพยาบาล ตามแผนฯ ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ นายปริญญา มะรียา ทีมกู้ชีพอิควะห์รามัน ที่ให้คำแนะนำและสร้างเสริม การเรียนรู้ การทำงานในชุมชน ให้กับน้องๆ นศ.แพทย์ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

"รามันทันเหตุการณ์" สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของ อ.รามัน

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม