ด้านการดูแลสุขภาพ

68

ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลด้านกำลังคน

4

ผลด้านการนำ

4

ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ

14

ผลด้านการเงิน

5

ไม่ผ่าน

24


ตัวชี้วัดรายเดือน

83

ตัวชี้วัดราย 3 เดือน

ตัวชี้วัดราย 6 เดือน

9

ตัวชี้วัดรายปี

3

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลล่าสุด การประเมิน ผู้ดูแล รายละเอียด กราฟ
อัตราการเสียชีวิตรวมของผู้ป่วยใน รพ. 5 0.04 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราส่วนการตายของมารดา (ราย) ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 0 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราส่วนการตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 15 ต่อพันการเกิดมีชีพ 1.36 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <23 ต่อประชากรแสนคน 8.41 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากคลินิกจิตเวช ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน 3.22 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการ Re-visit ภายใน 48 ชม.หลังจำหน่าย ≤ 2% 0.17 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการ Re admit ภายใน 28 วัน 2% 4.56 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ศีรษะรุงแรงภายใน 1 ชั่วโมง 100% 100 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะ Exacerbation น้อยกว่า 130 ครั้ง/แสนประชากร 68.21 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ผู้ป่วย DF/DHF เกิดภาวะ DSS 0 ครั้ง 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อัตราของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้บำบัด ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate) 40% 30 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิด respirytory failure ในเด็ก 0 – 5 ปี < 3% 0.28 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา retention rate 85% 58 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >65% 79.01 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
ร้อยละผู้ป่วย ACS ฉุกเฉิน(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน >50% 21.63 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการใน 3 ชั่วโมง ได้รับการส่งต่อมาโรงพยาบาลยะลา 80% 3.7 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราความสำเร็จการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและตรวจพบขึ้นทะเบียน >80% 87.4 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค >90% 30.14 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการขาดนัด NCD <10% 10.52 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
จำนวนการเกิด Recurrent stroke 0 ราย 21 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ >50% 37.41 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี >40% 28.89 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราลดลงของ GFR < น้อยกว่า 4 ml/min/1.7m/ปี >66% 62.4 - PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย Asthma มีภาวะ Acute Asthmatic attack <10% 9.87 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดหายใจล้มเหลวในผู้ป่วย COPD ที่นอนพักในรพ. <1% 0.22 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมีปริมาณ viral load< 40 copies 90% 87.95 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ <2% 9.76 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย Sepsis ได้รับยา ATB ภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับการวินิจฉัย 90% 96.24 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
ร้อยละของผู้ป่วย SETMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด/หรือการขยายหลอดเลือด 80% 94.87 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะ postpartum hemorrhage <5% 2.04 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด ไม่เกิน10:1000การเกิดมีชีพ 3.06 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะ Eclampsia 0% 0 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
ไม่พบอุบัติการณ์การขาดอัตรากำลังขณะปฏิบัติงาน 0% 10 ผ่าน HRD รายละเอียด แสดง
ความพึงพอใจของบุคลากร >=70 80.75 ผ่าน HRD รายละเอียด แสดง
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร >=70 88.92 - HRD รายละเอียด แสดง
อัตราความสำเร็จในการบริหารจัดการแผนการพัฒนาบุคลากร >=80 83 - HRD รายละเอียด แสดง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น >=80 61.53 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล >=80 100 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข และทันสมัย >=80 100 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม ป้องกันคุ้มครองสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย >=80 60.52 ไม่ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
ร้อยละความเสี่ยง/อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปได้รับการทบทวนสาเหตุ 100% 100 ไม่ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
อัตราความทันเวลาในการรายงานความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของหน่วยงาน 100% 95.9 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
จำนวนครั้งของการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 ครั้งต่อปี 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
ผลการสำรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% 100 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือ 0 ครั้ง 0 ผ่าน EQU รายละเอียด แสดง
Information system downtown 0 ครั้ง 1 ไม่ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
จำนวนผลงานวิชาการ CQI จำนวนเรื่อง 123 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
จำนวนผลงานวิชาการ นวัตกรรม จำนวนเรื่อง 110 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
จำนวนผลงานวิชาการ R2R จำนวนเรื่อง 10 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก >=80% 94.67 ผ่าน MRS รายละเอียด แสดง
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน >=80% 93.03 ผ่าน MRS รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิดภาวะ DSS 0% 0 ผ่าน COM-DHS รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความไม่เพียงพอของเครื่องมือ 0 ครั้ง 0 ผ่าน ชันสูตร รายละเอียด แสดง
ร้อยละการถ่ายภาพรังสีซ้ำ 2.50% 0.62 ผ่าน x-ray รายละเอียด แสดง
Current retio ≥1.5% 2.64 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
Quick ratio ≥1.5% 2.64 ไม่ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
Cash ratio ≥0.8% 1.93 ไม่ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 90 วัน 59 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
ระดับวิกฤติทางการเงิน 0 0 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
อัตราตายจาก SEPSIS <30% 0 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
ร้อยละผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตในโรงพยาบาล 0% 0 ผ่าน นุรไคย์นี รายละเอียด แสดง
อัตราการตายด้วย Pneumonia 0% 0 ผ่าน อัสนี รายละเอียด แสดง
ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 60 นาที หลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด (door to refer) 80% 94.87 ผ่าน รอยนะ รายละเอียด แสดง
อัตราการ Refer Pneumonia ในเด็ก 0-15 ปี ที่ ER <3% 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
อัตราการ Re-Admit ทารกตัวเหลือง < 8% 7.4 ผ่าน หายาตี รายละเอียด แสดง
ร้อยละของผู้ป่วยที่เกิด SEPTIC SHOCK < 35% 30.16 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะ STROKE ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0% 2.5 ผ่าน จินดา รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิด Pneumonia respiratory failure ขณะนอนในโรงพยาบาล <3% 2.36 ผ่าน อัสนี รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วย COPD ที่นอนพักในรพ. น้อยกว่า ร้อยละ 1 0.22 ผ่าน มาซือนะ รายละเอียด แสดง
อัตราความสำเร็จในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตามพรบ. สุขภาพจิต 2551 ร้อยละ 90 99 ผ่าน นุชจรี รายละเอียด แสดง
อัตราการมาตรวจตามนัดของผู้ป่วย NCD > 90% 89.48 ไม่ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
อัตราการมาตรวจตามนัดชองผู้ป่วยความดันโลหิตสูง > 90% 88.36 ไม่ผ่าน รสนานี รายละเอียด แสดง
อัตราการมาตรวจตามนัดชองผู้ป่วยเบาหวาน > 90% 90.34 ไม่ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
อัตราการมาตามนัดของผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 80 87.8 ไม่ผ่าน ฟูรียา รายละเอียด แสดง
ร้อยละผู้ป่วยที่ได้ประเมิน SIRS, SOS 80% 90.1 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดภาวะทารกตัวเหลือง < 30% 32.14 ไม่ผ่าน หายาตี รายละเอียด แสดง
ตัดขาอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน < 2% 0.68 ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย Pneumonia ที่นอนตามเกณฑ์ DRG 80% 81.08 - อัสนี รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย COPD ที่นอนตามเกณฑ์ DRG 100% 67.65 - มาซือนะ รายละเอียด แสดง
อัตราทารกตัวเหลืองที่นอนตามเกณฑ์ DRG 80% 75.75 - หายาตี รายละเอียด แสดง
อัตราติดเชื้อแผลฝีเย็บ 0% 2.2 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ติดเชื้อสุกใส 0% 1 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
ความคลาดเคลื่อนทางยา High alert drug (ระดับ D ขึ้นไป) 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำ 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้คู่ยาที่เกิดอันตรกิริยา (ระดับ E ขึ้นไป) 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
ความคลาดเคลื่อน Medication reconciliation (ระดับ D ขึ้นไป) 0 ราย 1 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADE) ระดับ E ขึ้นไป 0 ราย 4 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ≥80 93.2 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (รพ.RDU) ร้อยละ100 ของเกณฑ์ในแต่ละขั้น 100 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
อัตราการรายงานค่า LAB วิกฤติทันเวลาตามเกณฑ์ 100% 99.88 ผ่าน พี่เสาะ LAB รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ผู้ป่วยตกเตียง/พลัดตกหกล้ม (ตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป 0 ครั้ง 3 - มายะ รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สารน้ำ 0% 0.01 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระบุผู้ป่วยผิดคนในหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน 0.5% 0.2 ไม่ผ่าน พี่มาเรีย รายละเอียด แสดง
อัตราการปฎิเสธสิ่งส่งตรวจ "ไม่เกิน ร้อยละ 1 " 0.26 - พี่ซูไรดา รายละเอียด แสดง
อัตราการเสียชีวิต STEMI ในโรงพยาบาล ≤ 10% 7.69 ผ่าน รอยนะ รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตจากการประเมินผู้ป่วยผิดพลาดที่ห้องอุบัติเหตุ 0% 2 ผ่าน รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มาตามนัดตามเกณฑ์ที่กำหนดมีความสามารถในการเคลื่อนไหวดีขึ้น 1 ลำดับประเมินโดยใช้ barthelindex 60% 83.93 - รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย COPD สูบบุหรี่สามารถลดจำนวนสูบบุหรี่ 80% 90.24 ไม่ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 75% 82.3 ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วย COPD สูบบุหรี่สามารถลดจำนวนสูบบุหรี่ 80% 90.24 ไม่ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 75% 82.3 ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2% 0 - - รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 10% 0 - - รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2% 0 - - รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 10% 0 - - รายละเอียด แสดง
อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 90% 80.08 ไม่ผ่าน - รายละเอียด แสดง
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก <60 นาที 79.6 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 90% 80.08 ไม่ผ่าน - รายละเอียด แสดง
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก <60 นาที 79.6 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥80 % 84.3 - - รายละเอียด แสดง
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ≥80 % 87.48 - - รายละเอียด แสดง
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥80 % 84.3 - - รายละเอียด แสดง
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ≥80 % 87.48 - - รายละเอียด แสดง
อัตราเจ้าหน้าที่สุขภาพดี 80% 56.64 - HRD รายละเอียด แสดง
อัตรา Advers Event ต่อ 1000 วันนอน 1.3 % 1.7 - - รายละเอียด แสดง
อัตราเจ้าหน้าที่สุขภาพดี 80% 56.64 - HRD รายละเอียด แสดง
อัตรา Advers Event ต่อ 1000 วันนอน 1.3 % 1.7 - - รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป เกิดจากสาเหตุเดิม 0% 2 - RM รายละเอียด แสดง
การปรับปรุงระบบโครงสร้างทางกายภาพจากประเมินของ สบส. 100 % 85.1 ไม่ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป เกิดจากสาเหตุเดิม 0% 2 - RM รายละเอียด แสดง
การปรับปรุงระบบโครงสร้างทางกายภาพจากประเมินของ สบส. 100 % 85.1 ไม่ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 100 % 80.42 - ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ 100 % 90.46 - ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 100 % 80.42 - ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ 100 % 90.46 - ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ 100 % 89.54 - ENV รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า/ประปา/ไปปไลน์ 0 ครั้ง 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ 100 % 89.54 - ENV รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า/ประปา/ไปปไลน์ 0 ครั้ง 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้เครื่องแม่ข่าย hosxp 0 ครั้ง 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก เกิดภาวะ DSS 0 % 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้เครื่องแม่ข่าย hosxp 0 ครั้ง 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก เกิดภาวะ DSS 0 % 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
จำนวนครั้งอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 5 % จากปีที่ผ่านมา 459 - - รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการจ่ายเลือดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยระดับ E ขึ้นไป 0 ครั้ง 1 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
จำนวนครั้งอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 5 % จากปีที่ผ่านมา 459 - - รายละเอียด แสดง
อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการจ่ายเลือดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยระดับ E ขึ้นไป 0 ครั้ง 1 ผ่าน - รายละเอียด แสดง