ด้านการดูแลสุขภาพ

68

ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลด้านกำลังคน

4

ผลด้านการนำ

4

ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ

14

ผลด้านการเงิน

5

ไม่ผ่าน

24


ตัวชี้วัดรายเดือน

83

ตัวชี้วัดราย 3 เดือน

ตัวชี้วัดราย 6 เดือน

9

ตัวชี้วัดรายปี

3

ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลล่าสุด การประเมิน ผู้ดูแล รายละเอียด กราฟ
1 อัตราการเสียชีวิตรวมของผู้ป่วยใน รพ. 5 0.04 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
2 อัตราส่วนการตายของมารดา (ราย) ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 0 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
3 อัตราส่วนการตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 15 ต่อพันการเกิดมีชีพ 1.36 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
4 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <23 ต่อประชากรแสนคน 8.41 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
5 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากคลินิกจิตเวช ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน 3.22 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
6 อัตราการ Re-visit ภายใน 48 ชม.หลังจำหน่าย ≤ 2% 0.17 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
7 อัตราการ Re admit ภายใน 28 วัน 2% 4.56 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
8 อัตราการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ศีรษะรุงแรงภายใน 1 ชั่วโมง 100% 100 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
9 อัตราการเกิดภาวะ Exacerbation น้อยกว่า 130 ครั้ง/แสนประชากร 68.21 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
10 อุบัติการณ์ผู้ป่วย DF/DHF เกิดภาวะ DSS 0 ครั้ง 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
11 อัตราของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้บำบัด ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate) 40% 30 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
12 อัตราการเกิด respirytory failure ในเด็ก 0 – 5 ปี < 3% 0.28 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
13 อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา retention rate 85% 58 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
14 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต >65% 79.01 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
15 ร้อยละผู้ป่วย ACS ฉุกเฉิน(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน >50% 21.63 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
16 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการใน 3 ชั่วโมง ได้รับการส่งต่อมาโรงพยาบาลยะลา 80% 3.7 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
17 อัตราความสำเร็จการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและตรวจพบขึ้นทะเบียน >80% 87.4 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
18 อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค >90% 30.14 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
19 อัตราการขาดนัด NCD <10% 10.52 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
20 จำนวนการเกิด Recurrent stroke 0 ราย 21 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
21 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ >50% 37.41 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
22 อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี >40% 28.89 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
23 อัตราลดลงของ GFR < น้อยกว่า 4 ml/min/1.7m/ปี >66% 62.4 - PCT รายละเอียด แสดง
24 อัตราผู้ป่วย Asthma มีภาวะ Acute Asthmatic attack <10% 9.87 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
25 อัตราการเกิดหายใจล้มเหลวในผู้ป่วย COPD ที่นอนพักในรพ. <1% 0.22 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
26 อัตราผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีมีปริมาณ viral load< 40 copies 90% 87.95 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
27 อัตราผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ <2% 9.76 ไม่ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
28 อัตราผู้ป่วย Sepsis ได้รับยา ATB ภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับการวินิจฉัย 90% 96.24 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
29 ร้อยละของผู้ป่วย SETMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด/หรือการขยายหลอดเลือด 80% 94.87 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
30 อัตราการเกิดภาวะ postpartum hemorrhage <5% 2.04 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
31 อัตราการขาดออกซิเจนรุนแรงในทารกแรกเกิด ไม่เกิน10:1000การเกิดมีชีพ 3.06 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
32 อัตราการเกิดภาวะ Eclampsia 0% 0 ผ่าน PCT รายละเอียด แสดง
33 ไม่พบอุบัติการณ์การขาดอัตรากำลังขณะปฏิบัติงาน 0% 10 ผ่าน HRD รายละเอียด แสดง
34 ความพึงพอใจของบุคลากร >=70 80.75 ผ่าน HRD รายละเอียด แสดง
35 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร >=70 88.92 - HRD รายละเอียด แสดง
36 อัตราความสำเร็จในการบริหารจัดการแผนการพัฒนาบุคลากร >=80 83 - HRD รายละเอียด แสดง
37 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น >=80 61.53 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล >=80 100 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
39 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข และทันสมัย >=80 100 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
40 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม ป้องกันคุ้มครองสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย >=80 60.52 ไม่ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
41 ร้อยละความเสี่ยง/อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไปได้รับการทบทวนสาเหตุ 100% 100 ไม่ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
42 อัตราความทันเวลาในการรายงานความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของหน่วยงาน 100% 95.9 ผ่าน RM รายละเอียด แสดง
43 จำนวนครั้งของการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 ครั้งต่อปี 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
44 ผลการสำรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% 100 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
45 อุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือ 0 ครั้ง 0 ผ่าน EQU รายละเอียด แสดง
46 Information system downtown 0 ครั้ง 1 ไม่ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
47 จำนวนผลงานวิชาการ CQI จำนวนเรื่อง 123 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
48 จำนวนผลงานวิชาการ นวัตกรรม จำนวนเรื่อง 110 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
49 จำนวนผลงานวิชาการ R2R จำนวนเรื่อง 10 ผ่าน MAK รายละเอียด แสดง
50 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก >=80% 94.67 ผ่าน MRS รายละเอียด แสดง
51 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน >=80% 93.03 ผ่าน MRS รายละเอียด แสดง
52 อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิดภาวะ DSS 0% 0 ผ่าน COM-DHS รายละเอียด แสดง
53 อุบัติการณ์ความไม่เพียงพอของเครื่องมือ 0 ครั้ง 0 ผ่าน ชันสูตร รายละเอียด แสดง
54 ร้อยละการถ่ายภาพรังสีซ้ำ 2.50% 0.62 ผ่าน x-ray รายละเอียด แสดง
55 Current retio ≥1.5% 2.64 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
56 Quick ratio ≥1.5% 2.64 ไม่ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
57 Cash ratio ≥0.8% 1.93 ไม่ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
58 ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 90 วัน 59 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
59 ระดับวิกฤติทางการเงิน 0 0 ผ่าน บริหารทั่วไป รายละเอียด แสดง
60 อัตราตายจาก SEPSIS <30% 0 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
61 ร้อยละผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตในโรงพยาบาล 0% 0 ผ่าน นุรไคย์นี รายละเอียด แสดง
62 อัตราการตายด้วย Pneumonia 0% 0 ผ่าน อัสนี รายละเอียด แสดง
63 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 60 นาที หลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด (door to refer) 80% 94.87 ผ่าน รอยนะ รายละเอียด แสดง
64 อัตราการ Refer Pneumonia ในเด็ก 0-15 ปี ที่ ER <3% 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
65 อัตราการ Re-Admit ทารกตัวเหลือง < 8% 7.4 ผ่าน หายาตี รายละเอียด แสดง
66 ร้อยละของผู้ป่วยที่เกิด SEPTIC SHOCK < 35% 30.16 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
67 อัตราการเกิดภาวะ STROKE ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0% 2.5 ผ่าน จินดา รายละเอียด แสดง
68 อัตราการเกิด Pneumonia respiratory failure ขณะนอนในโรงพยาบาล <3% 2.36 ผ่าน อัสนี รายละเอียด แสดง
69 อัตราการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วย COPD ที่นอนพักในรพ. น้อยกว่า ร้อยละ 1 0.22 ผ่าน มาซือนะ รายละเอียด แสดง
70 อัตราความสำเร็จในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตามพรบ. สุขภาพจิต 2551 ร้อยละ 90 99 ผ่าน นุชจรี รายละเอียด แสดง
71 อัตราการมาตรวจตามนัดของผู้ป่วย NCD > 90% 89.48 ไม่ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
72 อัตราการมาตรวจตามนัดชองผู้ป่วยความดันโลหิตสูง > 90% 88.36 ไม่ผ่าน รสนานี รายละเอียด แสดง
73 อัตราการมาตรวจตามนัดชองผู้ป่วยเบาหวาน > 90% 90.34 ไม่ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
74 อัตราการมาตามนัดของผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 80 87.8 ไม่ผ่าน ฟูรียา รายละเอียด แสดง
75 ร้อยละผู้ป่วยที่ได้ประเมิน SIRS, SOS 80% 90.1 ผ่าน รุสวานี รายละเอียด แสดง
76 อัตราการเกิดภาวะทารกตัวเหลือง < 30% 32.14 ไม่ผ่าน หายาตี รายละเอียด แสดง
77 ตัดขาอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน < 2% 0.68 ผ่าน สุไลณี รายละเอียด แสดง
78 อัตราผู้ป่วย Pneumonia ที่นอนตามเกณฑ์ DRG 80% 81.08 - อัสนี รายละเอียด แสดง
79 อัตราผู้ป่วย COPD ที่นอนตามเกณฑ์ DRG 100% 67.65 - มาซือนะ รายละเอียด แสดง
80 อัตราทารกตัวเหลืองที่นอนตามเกณฑ์ DRG 80% 75.75 - หายาตี รายละเอียด แสดง
81 อัตราติดเชื้อแผลฝีเย็บ 0% 2.2 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
82 อุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ติดเชื้อสุกใส 0% 1 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
83 ความคลาดเคลื่อนทางยา High alert drug (ระดับ D ขึ้นไป) 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
84 อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำ 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
85 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้คู่ยาที่เกิดอันตรกิริยา (ระดับ E ขึ้นไป) 0 ราย 0 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
86 ความคลาดเคลื่อน Medication reconciliation (ระดับ D ขึ้นไป) 0 ราย 1 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
87 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADE) ระดับ E ขึ้นไป 0 ราย 4 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
88 ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ≥80 93.2 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
89 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (รพ.RDU) ร้อยละ100 ของเกณฑ์ในแต่ละขั้น 100 ผ่าน พี่รอนี รายละเอียด แสดง
90 อัตราการรายงานค่า LAB วิกฤติทันเวลาตามเกณฑ์ 100% 99.88 ผ่าน พี่เสาะ LAB รายละเอียด แสดง
91 อุบัติการณ์ผู้ป่วยตกเตียง/พลัดตกหกล้ม (ตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไป 0 ครั้ง 3 - มายะ รายละเอียด แสดง
92 อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สารน้ำ 0% 0.01 ผ่าน พี่น้อย รายละเอียด แสดง
93 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระบุผู้ป่วยผิดคนในหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน 0.5% 0.2 ไม่ผ่าน พี่มาเรีย รายละเอียด แสดง
94 อัตราการปฎิเสธสิ่งส่งตรวจ "ไม่เกิน ร้อยละ 1 " 0.26 - พี่ซูไรดา รายละเอียด แสดง
95 อัตราการเสียชีวิต STEMI ในโรงพยาบาล ≤ 10% 7.69 ผ่าน รอยนะ รายละเอียด แสดง
96 อุบัติการณ์ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตจากการประเมินผู้ป่วยผิดพลาดที่ห้องอุบัติเหตุ 0% 2 ผ่าน รายละเอียด แสดง
97 อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มาตามนัดตามเกณฑ์ที่กำหนดมีความสามารถในการเคลื่อนไหวดีขึ้น 1 ลำดับประเมินโดยใช้ barthelindex 60% 83.93 - รายละเอียด แสดง
98 อัตราผู้ป่วย COPD สูบบุหรี่สามารถลดจำนวนสูบบุหรี่ 80% 90.24 ไม่ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
99 อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 75% 82.3 ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
100 อัตราผู้ป่วย COPD สูบบุหรี่สามารถลดจำนวนสูบบุหรี่ 80% 90.24 ไม่ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
101 อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 75% 82.3 ผ่าน pct รายละเอียด แสดง
102 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2% 0 - - รายละเอียด แสดง
103 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 10% 0 - - รายละเอียด แสดง
104 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2% 0 - - รายละเอียด แสดง
105 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 10% 0 - - รายละเอียด แสดง
106 อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 90% 80.08 ไม่ผ่าน - รายละเอียด แสดง
107 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก <60 นาที 79.6 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
108 อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 90% 80.08 ไม่ผ่าน - รายละเอียด แสดง
109 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก <60 นาที 79.6 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
110 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥80 % 84.3 - - รายละเอียด แสดง
111 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ≥80 % 87.48 - - รายละเอียด แสดง
112 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥80 % 84.3 - - รายละเอียด แสดง
113 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ≥80 % 87.48 - - รายละเอียด แสดง
114 อัตราเจ้าหน้าที่สุขภาพดี 80% 56.64 - HRD รายละเอียด แสดง
115 อัตรา Advers Event ต่อ 1000 วันนอน 1.3 % 1.7 - - รายละเอียด แสดง
116 อัตราเจ้าหน้าที่สุขภาพดี 80% 56.64 - HRD รายละเอียด แสดง
117 อัตรา Advers Event ต่อ 1000 วันนอน 1.3 % 1.7 - - รายละเอียด แสดง
118 อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป เกิดจากสาเหตุเดิม 0% 2 - RM รายละเอียด แสดง
119 การปรับปรุงระบบโครงสร้างทางกายภาพจากประเมินของ สบส. 100 % 85.1 ไม่ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
120 อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป เกิดจากสาเหตุเดิม 0% 2 - RM รายละเอียด แสดง
121 การปรับปรุงระบบโครงสร้างทางกายภาพจากประเมินของ สบส. 100 % 85.1 ไม่ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
122 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 100 % 80.42 - ENV รายละเอียด แสดง
123 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ 100 % 90.46 - ENV รายละเอียด แสดง
124 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 100 % 80.42 - ENV รายละเอียด แสดง
125 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ 100 % 90.46 - ENV รายละเอียด แสดง
126 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ 100 % 89.54 - ENV รายละเอียด แสดง
127 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า/ประปา/ไปปไลน์ 0 ครั้ง 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
128 ประสิทธภาพการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ 100 % 89.54 - ENV รายละเอียด แสดง
129 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า/ประปา/ไปปไลน์ 0 ครั้ง 1 ผ่าน ENV รายละเอียด แสดง
130 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้เครื่องแม่ข่าย hosxp 0 ครั้ง 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
131 อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก เกิดภาวะ DSS 0 % 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
132 อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้เครื่องแม่ข่าย hosxp 0 ครั้ง 0 ผ่าน รายละเอียด แสดง
133 อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออก เกิดภาวะ DSS 0 % 0 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
134 จำนวนครั้งอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 5 % จากปีที่ผ่านมา 459 - - รายละเอียด แสดง
135 อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการจ่ายเลือดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยระดับ E ขึ้นไป 0 ครั้ง 1 ผ่าน - รายละเอียด แสดง
136 จำนวนครั้งอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 5 % จากปีที่ผ่านมา 459 - - รายละเอียด แสดง
137 อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการจ่ายเลือดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยระดับ E ขึ้นไป 0 ครั้ง 1 ผ่าน - รายละเอียด แสดง