ระบบยา

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประชุมเรื่องทบทวนบัญชียาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 27 เมษายน 2566
ประชุมอนุกรรมการระบบยา เรื่อง ปรับแนวทางการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ทีมระบบยาปฐมนิเทศเพทย์ใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทีมนำระบบยา ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยา STAT, D/C และยาฉีด ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมอนุกรรมการทีมนำระบบยา ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 11 เมษายน 2565
ทีมระบบยา อมรม High Alert Drug พยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมนิเทศระบบยาให้กับพยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 26 มกราคม 2565
previous arrow
next arrow

เกณฑ์การพิจารณานำเข้ายา

  1. ถูกต้อง

  2. ถูกดี

  3. ถูกเวลา

รายการยานำเข้า

24/06/2024 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาและจัดทำโครงการฯ งบโครงการ 30 บาท และงบลงทุนปีงบประมาณ 2569 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เวลา 9.30 – 12.00 น
24/06/2024 นายรอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท CQI Clinic ระดับจังหวัด ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 24 มิถุนายน 2567
24/06/2024 โรงพยาบาลรามัน รับการตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก(MIS) จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน
24/06/2024 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุม ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน
23/06/2024 พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และ พว.รุสนา ธนาธรณ์ทัศศิริ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เข้าร่วมงานมหกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอย 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดยะลา”
22/06/2024 นางสาวรานีย์ ยุมิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท R2R ระดับจังหวัด ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมระเบียงฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 21 มิถุนายน 2567
21/06/2024 ประชุม Conference เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Datacenter ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน
21/06/2024 Conference ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT&Plus) สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

รายการยาเสนอเข้า

24/06/2024 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาและจัดทำโครงการฯ งบโครงการ 30 บาท และงบลงทุนปีงบประมาณ 2569 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เวลา 9.30 – 12.00 น
24/06/2024 นายรอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท CQI Clinic ระดับจังหวัด ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 24 มิถุนายน 2567
24/06/2024 โรงพยาบาลรามัน รับการตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก(MIS) จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน
24/06/2024 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุม ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน
23/06/2024 พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และ พว.รุสนา ธนาธรณ์ทัศศิริ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เข้าร่วมงานมหกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอย 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดยะลา”
22/06/2024 นางสาวรานีย์ ยุมิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท R2R ระดับจังหวัด ในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมระเบียงฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 21 มิถุนายน 2567
21/06/2024 ประชุม Conference เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Datacenter ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน
21/06/2024 Conference ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT&Plus) สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน