ระบบยา

ประชุมอนุกรรมการระบบยา เรื่อง ปรับแนวทางการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ทีมระบบยาปฐมนิเทศเพทย์ใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทีมนำระบบยา ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยา STAT, D/C และยาฉีด ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมอนุกรรมการทีมนำระบบยา ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 11 เมษายน 2565
ทีมระบบยา อมรม High Alert Drug พยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมนิเทศระบบยาให้กับพยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 26 มกราคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมด้วยระบบยาโรงพยาบาลรามัน นำทีมโดย ภก.รอนี กาเดร์ และ ภญ.ริฏา วัฒนศิริวณิชช์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี ประจำปี 2564 ผลงาน ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา (โดยการนำต้นแบบการพัฒนาผลจากโรงพยาบาลรามัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ เรื่อง ระบบ MRS โดย พญ.สุดารัตย์ พูลศิลป์ และระบบยา โดย เภสัชกร รอนี กาเดร์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
previous arrow
next arrow

เกณฑ์การพิจารณานำเข้ายา

  1. ถูกต้อง

  2. ถูกดี

  3. ถูกเวลา

รายการยานำเข้า

29/02/2024 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามันร่วมกับอสม.ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่3 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปร่ย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 10 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม
29/02/2024 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ร่วม 5 ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณศาลาละหมาด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
29/02/2024 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสแรกและทบทวนอุบัติการณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
29/02/2024 ทีมมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเด็ก PPCT ร่วมกับหอผู้ป่วยเด็กและระบบส่งต่อผู้ป่วย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต และการส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานการส่งต่อ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประชุมเรื่องทบทวนบัญชียาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 ชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 โรงพยาบาลรามัน จัดโครงการ “การพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหาร และสุขภาพ และการใช้สมุนไพรทดแทนเกลือ เพื่อผู้ป่วย CKD ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน
27/02/2024 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามัน ร่วมกับสสอ.รามันและรพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไอกรนในชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ได้ดำเนินการจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้สัมผัสร่วมห้องเรียนผู้ป่วยยืนยันไอกรน จำนวน 15 ราย และเก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไอกรนและแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันควบคุมโรคไอกรนแก่ครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ม.5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

รายการยาเสนอเข้า

29/02/2024 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามันร่วมกับอสม.ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่3 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปร่ย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 10 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม
29/02/2024 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ร่วม 5 ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณศาลาละหมาด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
29/02/2024 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินไตรมาสแรกและทบทวนอุบัติการณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
29/02/2024 ทีมมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเด็ก PPCT ร่วมกับหอผู้ป่วยเด็กและระบบส่งต่อผู้ป่วย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต และการส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานการส่งต่อ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ประชุมเรื่องทบทวนบัญชียาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 ชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024 โรงพยาบาลรามัน จัดโครงการ “การพัฒนาความรอบรู้ด้านอาหาร และสุขภาพ และการใช้สมุนไพรทดแทนเกลือ เพื่อผู้ป่วย CKD ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน
27/02/2024 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามัน ร่วมกับสสอ.รามันและรพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไอกรนในชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ได้ดำเนินการจ่ายยาปฏิชีวนะแก่ผู้สัมผัสร่วมห้องเรียนผู้ป่วยยืนยันไอกรน จำนวน 15 ราย และเก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไอกรนและแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันควบคุมโรคไอกรนแก่ครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ม.5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา