ระบบยา

ประชุมอนุกรรมการระบบยา เรื่อง ปรับแนวทางการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ทีมระบบยาปฐมนิเทศเพทย์ใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทีมนำระบบยา ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยา STAT, D/C และยาฉีด ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมอนุกรรมการทีมนำระบบยา ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 11 เมษายน 2565
ทีมระบบยา อมรม High Alert Drug พยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมนิเทศระบบยาให้กับพยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 26 มกราคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมด้วยระบบยาโรงพยาบาลรามัน นำทีมโดย ภก.รอนี กาเดร์ และ ภญ.ริฏา วัฒนศิริวณิชช์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี ประจำปี 2564 ผลงาน ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา (โดยการนำต้นแบบการพัฒนาผลจากโรงพยาบาลรามัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ เรื่อง ระบบ MRS โดย พญ.สุดารัตย์ พูลศิลป์ และระบบยา โดย เภสัชกร รอนี กาเดร์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
previous arrow
next arrow

เกณฑ์การพิจารณานำเข้ายา

  1. ถูกต้อง

  2. ถูกดี

  3. ถูกเวลา

รายการยานำเข้า

22/09/2023 วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับรพ.สต.เครือข่ายอำเภอรามัน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยา ในพื้นที่อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
21/09/2023 ประชุมทีมนำโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
21/09/2023 โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ วิทยากรโดย นพ.อารีฟีน อุเซ็งแมอายุรแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
20/09/2023 ทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลรามัน ออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศอ.บต จ.ยะลา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566
19/09/2023 ประชุมทีมบริหารหนี้ (CFO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
19/09/2023 โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก วิทยากรโดย พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
19/09/2023 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่ผลงานวิชาการ”ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
18/09/2023 เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่ •ประเภท Oral – CQI Clonic เรื่องTelemedicine : เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์ • ประเภทPhoto Voice ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ (ในสถานบริการ) ผู้นำเสนอ กภ.หัสมะ มะสากา (ในชุมชน) • ประเภทหนังสั้น ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน งานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

รายการยาเสนอเข้า

22/09/2023 วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับรพ.สต.เครือข่ายอำเภอรามัน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยา ในพื้นที่อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
21/09/2023 ประชุมทีมนำโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
21/09/2023 โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ วิทยากรโดย นพ.อารีฟีน อุเซ็งแมอายุรแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
20/09/2023 ทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลรามัน ออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศอ.บต จ.ยะลา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566
19/09/2023 ประชุมทีมบริหารหนี้ (CFO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
19/09/2023 โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก วิทยากรโดย พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
19/09/2023 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่ผลงานวิชาการ”ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
18/09/2023 เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่ •ประเภท Oral – CQI Clonic เรื่องTelemedicine : เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์ • ประเภทPhoto Voice ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ (ในสถานบริการ) ผู้นำเสนอ กภ.หัสมะ มะสากา (ในชุมชน) • ประเภทหนังสั้น ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน งานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

แผนการจัดซื้อ