งานบริหาร

เอกสารรายการตรวจสอบความเสี่ยง (Check list) ๕ มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. มิติด้านการเงิน

๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้

๓. มิติด้านงบการเงิน

๔. มิติด้านบริหารพัสดุ

      - แผนจัดซื้อวัสดุทุกประเภท Dowload 

๕. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มรายงาน