ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน รับประกาศนียบัตรผลการดำเนินงานวัคซีนไอกรน อำเภอรามัน ร้อยละ 90.74 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน รับประกาศนียบัตรผลการดำเนินงานวัคซีนไอกรน อำเภอรามัน ร้อยละ 90.74 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา