คุณสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และคุณราวี แวอุเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลรามัน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีเด่น ในเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงานและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องแชฟไฟร์ 204 – 205 อิมแพคฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร

คุณสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ […]

1 2 3 4