คุณสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และคุณราวี แวอุเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลรามัน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีเด่น ในเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงานและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องแชฟไฟร์ 204 – 205 อิมแพคฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร

คุณสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชา การสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15 ปี 2566 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทร โสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติ บัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (CLINIC นางสาวเกสกาญจน์ นงรัตน์ หน่วยงานองค์กรแพทย์ – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – R2R นางสาวซูไรดา ลาเตะ หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท : ORAL PRESENTATION – วิจัย นายรอนี กาเดร์ หน่วยงานเภสัชกรรม – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ หน่วยงานแพทย์แผนไทย – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (NON-CLINIC) นางสาวนุรอามานี แยการีซง หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมว […]

1 2 3 4