โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการประเภท oral presentation ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล

โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลในการประกวดวิชาการประเภท oral presentation ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล