โรงพยาบาลรามัน ได้เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 92) ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100) จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564