โรคไม่ติดต่อคืออะไร และพฤติกรรมเสี่ยงใดที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

โรคไม่ติดต่อคืออะไร และพฤติกรรมเสี่ยงใดที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ