พญ.นิยา สือนิ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.รามัน เข้าร่วมประชุม และนำเสนอสถานการณ์โควิด-19 อ.รามัน ในเวทีการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.รามัน ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 -11.00 น.

พญ.นิยา สือนิ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.รามัน เข้าร่วมประชุม และนำเสนอสถานการณ์โควิด-19 อ.รามัน ในเวทีการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.รามัน ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 -11.00 น.