ทีมเวชสารสนเทศและ IT รพ.รามัน ประชุมเรื่องการอัปเดตและวิธีการติดตั้ง E Claim ให้กับหน่วยบริการในเครือข่าย 16 แห่ง (รพ.สต.) อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564

ทีมเวชสารสนเทศและ IT รพ.รามัน ประชุมเรื่องการอัปเดตและวิธีการติดตั้ง E Claim ให้กับหน่วยบริการในเครือข่าย 16 แห่ง (รพ.สต.) อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 เมษายน 2564