สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ รพ.รามัน ที่เป็นโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 5 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงพยาบาลรามัน ที่เป็นโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัย

แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

วันที่ 5 เมษายน 2564