งานเลี้ยงขอบคุณ เจ้าหน้าที่จิตอาสาส่งยา โรงพยาบาลรามัน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563

งานเลี้ยงขอบคุณ เจ้าหน้าที่จิตอาสาส่งยา โรงพยาบาลรามัน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563