คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 23 กันยายน 2563

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 23 กันยายน 2563