ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอุทกภัย ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอุทกภัย ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565