banner
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน
ประชุมทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ทีมนำป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) และทีมการทำงานกับชุมชน (COM) ประชุมวางระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน ณ ห้องฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 : People Excellence เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ณ ห้องยุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาบ้านตาโงง หมู่ที่ 5 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.
ประชุมคณะกรรมการ HRD ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 1 มิถุนายน 2566
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 1 มิถุนายน 2566
นางรุสนี วาอายีตา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ เป็นกรรมการวิพากษ์ผลงาน CQI มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา วันที่ 1 มิถุนายน 2566
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน