ทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ manager รายโรคในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ manager รายโรคในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565