ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญระดับโรงพยาบาลด้านคลินิก ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญระดับโรงพยาบาลด้านคลินิก ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.