ประชุมการใช้งานโปรแกรม Hosoffice ประเด็นเรื่องการใช้งานเมนูการลา ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ประชุมการใช้งานโปรแกรม Hosoffice ประเด็นเรื่องการใช้งานเมนูการลา ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565