แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลรามัน ประกาศ ขยายเวลาการให้บริการแพทย์แผนไทย นอกเวลาราชการ วันเสาร์ ครึ่งวัน

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลรามัน ประกาศ ขยายเวลาการให้บริการแพทย์แผนไทย นอกเวลาราชการ วันเสาร์ ครึ่งวัน