ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “36th Year TUH Digital TRANSFORMS forward to Resilience Organization” – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทพัฒนาระบบ นายมาลีกี เกษธิมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เรื่องเครือข่ายทันตร่วมใจ ใช้วัสดุ(ทันตกรรม) อย่าง พอเพียง – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอะ และ นายช็อฟวาน รอนิง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เรื่องผลของโปรแกรมออกกำลังกายข้อไหล่ด้วยตนเองต่อการลดระดับเจ็บปวดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพการทำงานของข้อไหลในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน Oral presentation ประเภทวิจัย ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องผลของซองยารูปภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา : การทดลองแบบสุ่มควบคุมการปกปิดทางเดียว – รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นำเสนอผลงานพัฒนาระบบงานรูปแบบ Oral Presentation นางสาวซากีนะ ดอละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เรื่องพลิกวิกฤตโควิดที่ล้มลง ลุกด้วยระบบCCRTRamanที่เข้มแข็ง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในงานประชุม […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมว […]

1 2 3