Raman Hospital

ภาพกิจกรรม

รงพยาบาลรามันร่วมประชุม Web Conference ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC) ประเด็นปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

Image Placeholder
Image Placeholder
Image Placeholder
Image Placeholder
© Copyright 2019,Ramanhospital