เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอ อ.รามัน นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นปี 2563 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดอื่นๆในงานสำคัญ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอ อ.รามัน นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นปี 2563 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดอื่นๆในงานสำคัญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 23 กค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.