รพ.รามัน รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกับทีม สสจ. วันที่ 21 กรกฏาคม 63 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ

รพ.รามัน รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกับทีม สสจ. วันที่ 21 กรกฏาคม 63 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ