หน่วยงานโภชนาการ รพ.รามัน รับการตรวจติดตาม การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฏาคม 63

หน่วยงานโภชนาการ รพ.รามัน รับการตรวจติดตาม การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฏาคม 63