ประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก ให้แก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย พญ.อุรพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 17 กรกฏาคม 2563

ประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก ให้แก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย พญ.อุรพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 17 กรกฏาคม 2563