ประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิทยากรโดย พญ.อุรพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 16 กรกฏาคม 2563

ประชุมวิชาการเรื่องไข้เลือดออก ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิทยากรโดย พญ.อุรพี ไชยชนะ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 16 กรกฏาคม 2563