กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ให้ความรู้ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมอบ gift set ไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ให้กับผู้รับบริการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ให้ความรู้ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมอบ gift set ไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ให้กับผู้รับบริการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563