สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มาถ่ายทำสารคดีโครงการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เรื่อง พยาบาลรักบ้านเกิด : การทำงานของเครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 27 มิถุนายน 2563

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มาถ่ายทำสารคดีโครงการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เรื่อง พยาบาลรักบ้านเกิด : การทำงานของเครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 27 มิถุนายน 2563