ต้อนรับคณะนิเทศงานจาก คปสอ. และตรวจเยี่ยม รพ.สต. รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ต้อนรับคณะนิเทศงานจาก คปสอ. และตรวจเยี่ยม รพ.สต. รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2563