ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 22 มิถุนายน 2563