โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิด

  • ช่างโยธา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ได้ปริญญาบัตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ และสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

  • ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง

  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม