งานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน รับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กแบบใหม่ (New Normal) จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา วันที่ 19 มิถุนายน 2563

งานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน รับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กแบบใหม่ (New Normal) จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา วันที่ 19 มิถุนายน 2563