คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) ร่วมประชุมกับกองการพยาบาล เรื่องเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่าน VDO Conference

คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) ร่วมประชุมกับกองการพยาบาล เรื่องเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.