อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดยะลา ข้อมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2563

อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดยะลา ข้อมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2563