ทีม EOC โรงพยาบาลรามัน กล่องภารกิจ Operation นำทีมโดย นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ร่วมวางมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 พ.ค. 2563

ทีม EOC โรงพยาบาลรามัน กล่องภารกิจ Operation นำทีมโดย นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ร่วมวางมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 พ.ค. 2563