ขอขอบคุณ TOT และ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19

ขอขอบคุณ TOT และ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับใช้ตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19