ขอขอบคุณ คุณสุวรรณี สาธิตสิทธิพร คุณประเทือง วงษ์เลี้ยง คุณนงนุช สุคนธ์ และเพื่อนๆ มอบ Surgical mask จำนวน 450 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19

ขอขอบคุณ คุณสุวรรณี สาธิตสิทธิพร คุณประเทือง วงษ์เลี้ยง คุณนงนุช สุคนธ์ และเพื่อนๆ มอบ Surgical mask จำนวน 450 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19