อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดยะลา ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในจังหวัดยะลา ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563