อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

อัพเดท สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลโดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข