ประชุมติดตามผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ เขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประชุมติดตามผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ เขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567