เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation จำนวน 1 ผลงาน ประเภท Poster presentation จำนวน 4 ผลงาน และประเภทนวัตกรรมจำนวน 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 6 ผลงาน ในโครงการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลยะลา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2567