กำหนดการการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน

กำหนดการการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสาธารณสุข ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน