ประชุมทบทวนแนวทางการเสนอหนังสือราชการและแนวทางการขอไปราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมทบทวนแนวทางการเสนอหนังสือราชการและแนวทางการขอไปราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน