วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลรามัน ร่วมกับอสม. ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 7 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปร่ย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลรามัน ร่วมกับอสม. ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 7 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปร่ย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 10 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายCI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยรายใหม่เพิ่มเติม