ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan sharing ) เขตสุขภาพที่12 ปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan sharing ) เขตสุขภาพที่12 ปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ประเภท Oral presentation

รางวัลชนะเลิศ ประเภทประเภทพัฒนาชุมชน (รพช)
-พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เรื่อง"ชาวกาบูอุ่นใจอยู่ไหนบอมอก็ไปหา "

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทผลงานเด่น และ รางวัล Popular Vote ลำดับที่1
- ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เรื่อง"ชาวมลายูกาบู กับปัญหาการกินยาเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม"

ประเภท Poster presentation

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพัฒนาชุมชน (รพช)และรางวัล
Popular Vote รองชนะเลิศอันดับ2
- พว.รสนานี วานิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการเกิด Stroke

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา