หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและทีมหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมCONFERENCE CASE STUDY รายวิชาปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและทีมหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมCONFERENCE CASE STUDY รายวิชาปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์