พว.พวงประภา เพ็ชรมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนรับโล่เกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์วิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย stroke fast track ในโรงพยาบาลชุมชน จาก นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 2 เมษายน 2567

พว.พวงประภา เพ็ชรมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนรับโล่เกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยม
ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์วิจัย
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย stroke fast track ในโรงพยาบาลชุมชน
จาก นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 2 เมษายน 2567