ขอแสดงความยินดีกับ นายราวี แวอุเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้ารับโล่เกียรติคุณรับรองการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น จาก นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 2 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายราวี แวอุเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้ารับโล่เกียรติคุณรับรองการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น
จาก นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 2 เมษายน 2567